Professor Bernard's picture

General Information

By Bernard
General Information

What is your phone number?

Where do you live?

Are you free tomorrow?
How you doin?
5
I'm fine.
What do you usually do (business)?
I am on business
What's your last name?
My name is Sheng.
10
What's your name (full)?
I am Sheng Yang.
My name is Sheng Yang
I like to drink tea.
I'm from Canada.
15
I like to eat fruit.
How old are you? (For the elderly).
How old are you? (For a child).
How old are you? (For a child).
I'm the monkey sign.
20
What time is it?
What is the color of celery?
What vegetable do you like to eat?
How much for this card?
I phone.
25
Do you watch TV?
Yes. / Yes. / No, I do not have it.
If you have time, send me an email.

How long your vacation?
Two days.
30
Do you teach French?
Yes. / No.
Do you listen to music?
I like it. / I love it.
What day is it?

35
What day is it?

March 26.

I am 25 years old.
Holiday every day..
Throughout the day.

40
This is not normal.
Wait a minute.
I'm at the office.
I train people to do business
What are you? / What do you want?
Looking researchers.
I train people to develop their own business.

Ni3de dian4hua4 hao4ma3 shi4 duo1shao3?
Ni3de jia1 zai4nar2? / Ni3 zhu4 zai4 na3li3 ?
Ming2tian1 you3 kong4 ma ?
Ni3 hao3 ma ?
5
Wo3 hen3 hao3
Ni3 shi4 zuo4 shen2me de ?
Wo3 shi4 zuo4 sheng1yi4 de
Ni3 gui4xing4?
Wo3 xing4 Sheng4
10
Ni3 jiao4 shen2me min2zi?
Wo3 jiao4 Sheng4Yang2
Wo3 de ming3zi jiao4 Sheng4Yang2
Wo3 xi3huan1 he1 cha2
Wo3 lai2 zi4 Jia1na2da4
15
Wo3 xi3huan1 chi1 shui3guo3
Ni3 duo3 da4 nian2ji4?
Ni3 duo3 da4 le?
Ni3 ji3 sui4?
Shu3 hou2er
20
Xian4zai4 ji3dian3?
Qin2cai4 shi4 shen2me yan2se4?
Ni3 xi3huan1 chi1 shen2me cai4?
Zhe4 zhang1 di4tu2 duo1shao3qian2 ?
Wo3 zai4 da3dian4hua4
25
Ni3 zai4 kan4dian4shi4 ma ?
Shi4de  /  Dui4  / Mei2you3
You3 kong4 gei3 wo3 fa1dian4zi3 you2jian4ba
Ni3 fang4 duo1shao3tian1 jia4?
Liang3tian1
30
Ni3 jiao1 fa3yu3 ma ?
Shi4de   /  Bu2shi4
Ni3 xi3xuan1 ting1yin1yue4 ma?
Fei1chang2 / Xi3huan1
Jin1tian1 ji3 hao4?  

35
Jin1tian1 xing1qi1ji3? 

Xing1qi1yi1 san1yue4 er4shi2liu4hao

Er4shi3wu3 sui4
Mei3tian1 fang4jia4
Yi4 zheng3tian1

40
Zhe4 bu2 zheng4chang2
Deng3 yi1 xia4
Wo3 zai4 ban4 gong1 shi4
Wo3 jiao1ren2 zuo4 sheng1yi4
Ni3 xiang3 yao4 shen2me?
Wo3 zheng4 zai4 zao3 kan4de ren2
Wo3 jiao1 ren2 zuo4 zi4ji3de sheng1yi4

20150328