Professor Bernard's picture

For Contacting

By Bernard
For Contacting

Have you time to talk?
(Id)
(Id)
I have time. / I don't have time.
5
I'm in a meeting.
I'll call you later.
In an hour, maybe?
What is it? / Always Say!
We meet to chat.
10
I want to talk to you about something.
So tell.
Can we meet?
I would like to meet you.
When can I see you?

15
Where can I see you?
I'll visit you.
Are you available tomorrow morning or afternoon?
What is the best time to meet?
Such a time and such a time?
20
Do you want us to eat together?
Do you like walking in a park?
Can we meet in town?
Where can we meet us in town?
Can we meet in a park?
When can we meet us in town?

25
We will meet at Mingdian Café 10 o'clock tomorrow.
Did you come by subway?
What will you do?
Do you have a dream?
What is your dream?
30
Where to eat?
Where are you going?
How do you have children?
What do you learn?
35
Where do they live your parents?
Where does your family?
When you return to Changchun?
Do you drive your car?
39
Find something that Empress CiXi did and that you would do it too.
Chinese saying
Meaning honesty, sharing abundance

Ni3 xian4zai4 fang1bian4 jiang3hua4 ma?
Ni3 xian4zai4 you3 kong4 ma?
Ni3 fang1bian4 ma?
Wo3 fang1 bian4 / Wo3 bu4 fang1bian4
5
Wo3 zai4 kai1 hui4
Na4 wo3 yi2hui4 da3 gei3ni3 hao3 ma
Yi4 xiao3shi2 yi3 hou4, xing2 ma?
Shen2me shi4? / Ni3 shuo1 ba?
Wo3men2 jian4mian4 tan2 ba
10
Wo3 xiang3 he2 ni3 tan2 dian3shi4
Hao3de qing3 jiang3
Wo3men2 ke3yi3 jian4mian4 ma ?
Wo3 xiang3 he2 ni3 jian4mian4
Wo3 shen2me shi4 hou4 ke3yi3 jian4 dao4 ni3?
15
Wo3 zai4 nar3 ke3yi3 jian4 dao4 ni3?
Wo3 qu4 zhao3 ni3.
Ni3 ming2tian1 shang4wu3 you3 shi2jian1
hai2shi4 xia4wu3?
Ni3 shen2me shi2jiang1 fang1bian4?
* dian3 hai2shi4 * dian3?
20
Wo3men2 yi4qi3 chi1 wu3fan4 hao3 ma?
Ni3 xi3huan1 zai4 gong1yuan2 san4bu4 ma?
Wo3men2 zai4 shi4li3 jian4 ba?
Wo3men2 zai4 shi4li3de na3li3 jian4mian4?
Wo3men2 zai4 gong1yuan2 jian4 ba?

Wo3men2 shen2me shi2hou4 ke3yi3 zai4 shi4li3 jian4mian4?

25
Ming2tian1 shi2dian3 wo3men2 zai4 Ming2dian3 Ka1fei1 wu1jian4ba
Ni3 shi4 zuo4 di4tié3 lai2de ma ?
Ni3 chu1qu4 zuo4 shen2me ?
Ni3 you3 meng4xiang3 ma?
Ni3de meng4xiang3 shi4 shen2me?
30
Zai4 nar3 chi1fan4?
Ni3 yao4 qu4 na3li3 ?
Ni3 you3 ji3ge4 hai2zi ?
Ni3 xiang3 xue2xie1 shen2me ?
35
Ni3 fu4mu3 zhu4 zai4 na3li3?
Ni3de jia1 zai4 na3li3 ?
Ni3 shen2me shi2hou4 hui2 Chang2chun1 ?
Ni3 xi3huan1 kai1 che1 ma ?
39
Ni3 xiang3 zuo4 Ci2Xi3 zuo4 guo4de na3 xie1 shi4

Jie3chu3 zhen1cheng2 tong2xiang2 feng1sheng4

20150328